តើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមានទម្លាប់រស់នៅបែប ទើបធ្វើឱ្យលោកមានសុខភាពល្អ?

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir putin ជាអ្នកមាននអំណាចធំម្នាក់របស់ពិភណលោក និងជាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងបំផុត មានចំនួន ២០០ពាន់លានដុល្លារ នេះយាងតាមលោក Bill Browder ជាអ្នកនិពន្ធ និងជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។ ពេលនេះគាត់មានអាយុ ៦៨ ឆ្នាំ តែសុខភាពរបស់គាតនៅតែល្អ។ នៅខាងក្រោមនេះជាទម្លាប់របស់គាត់ធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃ។ ១. ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir putin តែងក្រោកពីប្រលឹម តែញ្ញុំាំអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់…