អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវដឹង ពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឱ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅកន្លែងធ្វើការ

កន្លែងធ្វើការអាចជាកន្លែងមានស្នាមញញឹមច្រើន ហើយក៏អាចជាកន្លែងដែលមានតែទឹកមុខក្រៀមក្រំដែរ។ហេតុនេះបើមិនចង់ឱ្យបុគ្គលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងរហូតបង្កើតឱ្យមានជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត សូមមកដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យបុគ្គលិកកើតជំងឺមួយនេះទាំងអស់គ្នា។ មូលហេតុសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមាន៖ ១.ការណែនាំមិនច្បាស់លាស់នៅកន្លែងធ្វើការ បុគ្គលោកខ្លះមិនយល់ពីអ្វីដែលបានរំពឹងទុកទេដូច្នេះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេស្ថិតក្នុងភាពងងឹតហើយមិនប្រាកដថាតើពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានល្អទេ។ ២.កាអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងការងារនៅមានតិចតួចនៅឡើយ នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខុសការខកខានពេលវេលាកំណត់ថវិកាឬផលិតផលដែលខកខាន។មនុស្សចង់ស្ថិតក្នុងក្រុមដែលឈ្នះដែលបង្កើតការងារល្អប៉ុន្តែឧបសគ្គមួយនេះ ក្នុងការសំរេចគោលដៅអាចនាំឱ្យមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ ៣.ការសម្លុតធ្វើបាបនៅកន្លែងធ្វើការ អាកប្បកិរិយាសម្លុតដែលប្រឈមមុខនៅកន្លែងធ្វើការអាចជាបញ្ហាដ៏ធំមួយសម្រាប់និយោជិកមួយចំនួនមិនថាពួកគេត្រូវបានសម្លុតធ្វើបាបពីថៅកែអ្នករួមការងារឬអតិថិជនឡើយ។ ៤.កម្រិតវប្បធម៌ទាបឫការភា្ជប់ទំនាក់ទំនងនៅមានកម្រិត ៥.បរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការមិនទនា់បរិបូរ ឧទាហរណ៍មិនអនុញ្ញាតឱ្យនិយោជិកសម្រាកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬមិនអើពើនឹងកង្វល់សុវត្ថិភាពនិងភាពមិនស្រួលនៃសីតុណ្ហភាព។ ៦.តួនាទីមិនសមជំនាញ ឧទាហរណ៍ថា មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេហៅថាជាសិល្បករប៉ុន្តែកំពុងធ្វើការនៅផ្នែកគណនេយ្យករ។ ៧.មិនមានតុល្យភាពរវាងការងារ និង ជីវិត ធ្វើការច្រើនម៉ោង បាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមក្រៅ មិនបានធ្វើអ្វីដែលជាចំណូលចិត្តនិងមិនមានឱកាសបន្ធូរអារម្មណ៍និងហាត់ប្រាណាដើម។ ៨.បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ការបើកប្រាក់ខែមិនទាន់ពេលវេលា…