តិចនិកសម្រកទម្ងន់ ដែលមនុស្សទូទៅគិតថាមិនរួច ធ្វើឱ្យបុរសធាត់ក្លាយជាបុរសសង្ហារ

លោក Matthew Houser មានអាយុ ២៥ ឆ្នាំ ហើយមានវេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថា គាត់អាចរស់បានប្រហែង ៦ ខែទៀត។ លោក Houser បន្ទាប់ពីលោកមកពីរដ្ឋ Bristol បានប្រាប់សាព័ត៌មានថា កាលពីមុន ខ្ញុំបានគិតអំពីការស្លាប់របស់ខ្ញុំ ដោយសារខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងខ្លួនឯងដែលមានជំងឺធាត់ជ្រុលពេក។ ខ្ញុំគិតថា វាជាការពិត ហើយវាក៏អាចក្លាយជាការរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ នៅពេលនោះ លោក Houser ទម្ងន់ជាង…